• Filtrar apps per

Apps Educació

Afegir a Favorits

MCMB Museu de Cultures del Món

Art i cultura Educació Viatges i turisme

Aquesta aplicació ofereix quatre itineraris per visitar el Museu de Cultures del Món de Barcelona, dos itineraris per a públic general i els altres dos per a persones amb necessitats especials. Els quatre itineraris consisteixen en una selecció de peces realitzada pels especialistes del museu i permeten fer-se una idea del contingut global de la col·lecció. Els dos itineraris per al públic general es diferencien per la durada: 90 i 45 minuts. Els altres dos itineraris estan dissenyats específicament per a persones amb dificultats visuals i per a persones amb dificultats auditives. El primer conté audiodescripcions de les peces i el segon inclou vídeos amb llengua de signes. L'aplicació permet fer descàrregues parcials dels diferents itineraris per la qual cosa és necessària una connexió a Internet cada vegada que es vulgui carregar un itinerari. Un cop carregats els itineraris, l'aplicació funciona totalment "off line".

+
Afegir a Favorits

Blinkist

Educació

A Smarter You in 15 Minutes: Learn more, do more, be more - and still spend less time reading. We read 1,000 books a year for you and distill their key insights into powerful, actionable, 15-minute marvels. Blinkist is the quickest way to an even brighter you. + Learn the key insights from the best nonfiction books in just 15 minutes each+ Stay up-to-date on ideas from top nonfiction in business, career, self-help, and more+ Take your learning offline, online, and wherever you go – Blinkist is made for mobile + Listen to audio versions of our books or read them+ Retain more and learn better – our format is scientifically designed for it
-------------------------------------------
What you’ll get:
++ More than 800 books ++
From classics to the newest bestsellers, we’ve got more than 800 books in our library and add 40 new titles each month in both, audio and text. We cover the best business books on topics such as leadership, management or sales, the best self-help books on topics such as productivity, psychology, time management or health, as well as the best nonfiction books on topics such as economics, politics, current affairs, popular science or history. Whatever you want to learn, you’ll find it here.
++ Insights curated by true field experts ++
Our blinks are curated and written by people, not algorithms. Powered by experts with a passion for explaining complex matters in simple, beautiful language, our blinks are handcrafted and mindfully made.
++ Read & listen offline ++
Headed for the mountains, the beach, or just the plane? You don’t have to stop learning because you don’t have you can read & listen all the synced books in your library offline, too.
How it works:
Sign up for a free 3-day trial – no credit card required. We’ll find content tailored to your interests and you can start learning right away. Once your trial expires, just choose an upgrade that works for you:
Blinkist Plus – $49.99 a YearUnlimited access to 500+ books, personalized recommendations, highlight and store your favorite insights, and read offline
Blinkist Premium – $79.99 a Year All of the Plus features + audio versions of our books, a send-to-Kindle feature and the ability to sync your highlights with Evernote
Should you choose not to upgrade, you will be limited to one pre-selected book-in-blinks per day.
What others are saying about us:
"Blinkist offers a terrific service – great ideas distilled down to their very essence. For those of us who are deeply curious about new ideas on success, happiness, innovation, progress and more, it’s a great start." - Forbes
“Even if readers just use the summaries as quick shots of knowledge rather than as book discovery avenues, this could just mean they’re enriching otherwise lost time -- while driving, exercising, or doing chores -- rather than replacing real reading with the app” - The Huffington Post
-------------------------------------------
Information Regarding Blinkist Plus & Premium Subscriptions
Blinkist offers a free trial to new users. After expiration of the trial period, users can continue using Blinkist by subscribing to the service. We offer yearly subscriptions that allow users unlimited access to the Blinkist library. Payment will be charged via Google Wallet at confirmation of purchase. The subscription automatically renews unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current period.
To cancel a subscription, visit your “My subscriptions” page on Google Wallet and use the Cancel Subscription button.
More information:
Terms of Service: https://www.blinkist.com/en/privacy/#terms Privacy Policy: https://www.blinkist.com/en/privacy/#privacyA Smarter Vostè en 15 Minuts: Aprengui més, fer més, ser més - i encara passar menys temps llegint. Llegim 1.000 llibres a l´any per a vostè i destil·lar les seves idees clau en poderosos, meravelles, accionables 15 minuts. Blinkist és la forma més ràpida d´una encara més brillant tu.+ Conegui les idees clau dels millors llibres de no ficció en només 15 minuts cadascun+ Per estar al dia sobre les idees de la part superior de no ficció en els negocis, carrera, d´autoajuda, i més+ Prengui la seva línia d´aprenentatge, en línia, i allà on vagi - Blinkist està fet per al mòbil+ Escolteu versions d´àudio dels nostres llibres o llegir-los+ Conservi més i aprendre millor - el nostre format està dissenyat científicament per a això
-------------------------------------------
El que vostè obtindrà:
++ Més de 800 llibres ++
Des dels clàssics fins als més recents èxits de vendes, tenim més de 800 llibres a la nostra biblioteca i afegim 40 nous títols cada mes en tots dos, àudio i text. Cobrim els millors llibres de negocis sobre temes com ara el lideratge, la gestió o de les vendes, els millors llibres d´autoajuda sobre temes com ara la productivitat, la psicologia, la gestió del temps o de la salut, així com els millors llibres de no ficció sobre temes com l´economia, la política, temes d´actualitat, la ciència o la història popular. Qualsevol cosa que vulguis aprendre, vostè ho trobarà aquí.
++ Insights comissariada per experts de camp veritables ++
Els nostres parpelleja estan curades i escrits per la gent, no els algoritmes. Desenvolupat per experts amb una passió per explicar assumptes complexos en un llenguatge senzill, bonic, els nostres parpelleigs són fets a mà i amb atenció plena van fer.
++ Llegir i escoltar sense connexió ++
Encapçalada per la muntanya, la platja, o simplement l´avió? Vostè no ha de deixar d´aprendre, ja que no té vostè pot llegir i escoltar tots els llibres sincronitzats a la seva biblioteca en línia, també.
Com funciona:
Fes-ho per obtenir una prova gratuïta de 3 dies - sense targeta de crèdit requerida. Trobarem continguts adaptats als seus interessos i que puguem començar a aprendre immediatament. Quan el prova expira, acaba de triar una actualització que funcioni per a vostè:
Blinkist Plus - 49,99 $ a l´anyAccés il·limitat a més de 500 llibres, recomanacions personalitzades, ressalteu i emmagatzemar les teves idees favorites i llegir offline
Blinkist Premium - 79,99 $ a l´anyTotes les característiques Plus + versions d´àudio dels nostres llibres, una característica Enviar a un Kindle i la capacitat de sincronitzar els seus aspectes més destacats amb Evernote
Si decideix no actualitzar, estarà limitat a un parpelleja llibre-en-preseleccionats per dia.
El que altres diuen sobre nosaltres:
"Blinkist ofereix un servei excel·lent -. Grans idees destil·lada fins a la seva mateixa essència Per a aquells de nosaltres que estem profundament curiositat per les noves idees sobre l´èxit, la felicitat, la innovació, el progrés i més, és un gran començament." - Forbes
"Fins i tot si els lectors només ha d´utilitzar els resums com tirs ràpids de coneixement i no com a vies de descobriment llibre, això només pot significar que estan enriquint temps en cas contrari perdut - al conduir, fer exercici, o fer les tasques - en lloc de substituir la lectura real amb el aplicació "- The Huffington Post
-------------------------------------------
Informació Respecte Blinkist Plus & Premium Subscripcions
Blinkist ofereix una prova gratuïta per als nous usuaris. Un cop transcorregut el període de prova, els usuaris poden seguir utilitzant Blinkist mitjançant la subscripció al servei. Oferim subscripcions anuals que permeten als usuaris accés il·limitat a la biblioteca Blinkist. El pagament es carregarà a través de Google Wallet a la confirmació de la compra. La subscripció es renova automàticament a menys que s´encengui la renovació automàtica d´almenys 24 hores abans del final del període actual.
Per cancel·lar una subscripció, visita la web de "Les meves subscripcions" a Google Wallet i feu servir el botó Cancel subscripció.
Més informació:
Termes de Servei: https://www.blinkist.com/en/privacy/#termsPolítica de privacitat: https://www.blinkist.com/en/privacy/#privacy

+
Afegir a Favorits

BibliosBCN

Art i cultura Educació Vida urbana i participació Vida en família

Amb BibliosBCN pots consultar les activitats que es realitzen a les Biblioteques de Barcelona, saber quina Biblioteca tens més a prop, com arribar-hi, consultar el mapa, horaris i informació bàsica. Tens accés a les activitats destacades però també pots configurar la teva selecció personal. Pots compartir la informació per sms, correu electrònic i xarxes socials. I amb l'opció de calendari pots veure totes les activitats que es fan en un dia concret. Imprescindible per conèixer tota l'oferta d'activitats de BibliotequesBCN.

+
Afegir a Favorits

dondeEsta Family Localizador

Educació Vida urbana i participació Vida en família

dondeEsta Family te permite saber dónde están tus hijos en tiempo real y recibir notificaciones cuando llegan o salen de casa o de la escuela.dondeEsta Family es un sistema de localización de móviles para la seguridad familiar que utiliza la última tecnología para que puedas localizar a tus hijos en tiempo real y con la máxima precisión. Te preguntas a menudo ¿dónde está mi hijo? El localizador familiar dondeEsta Family te da la tranquilidad de saber dónde está tu hijo.
Además ahora, podrás localizar tu coche también, con dondeEsta Car.
dondeEsta Family FUNCIONALIDADES:• Localización de la familia. Podrás localizar a tus hijos en cualquier momento y en tiempo real ¡con sólo un toque en la pantalla del móvil!• Indicador en tiempo real: "en casa" y "en la escuela". Con sólo un vistazo a la pantalla del móvil, sabrás si tus hijos están en casa o en la escuela. Sistema de localización en tiempo real.• Recibe notificaciones en el móvil, cuando tu hijo llegue y salga de la escuela.• Recibe notificaciones en el móvil, cuando tu hijo llegue y salga de casa.• La ubicación de tus hijos en un mapa privado.• ¡Configura el horario escolar de tus hijos! Localización de los hijos fuera del horario escolar. Recibe alertas cuando tus hijos no estén en la escuela durante el horario escolar.• Recibe alertas si tus hijos no llegan a casa a la hora que acordasteis.• Recibe alertas si tus hijos necesitan ayuda o están en peligro. dondeEsta Family da herramientas a tus hijos para que puedan contactar contigo fácilmente cuando más lo necesitan. Si tu hijo le da al botón de pánico, tú recibirás una notificación al instante de que tu hijo está en apuros.• Recibe notificaciones cuando tus hijos necesiten que les pases a buscar.• Localiza tu coche en tiempo real y obtén información sobre su estado• ¿Cómo localizar un móvil perdido? Con la app dondeEsta Family podrás ubicar el móvil en caso de pérdida.
dondeEsta Family aporta tranquilidad a las familias de todo el mundo para ayudarlas a mantenerse unidas. La app dondeEsta Family para localizar la familia, integra la mejor tecnología de localización GPS que te dará tranquilidad y seguridad familiar.
dondeEsta Family COMENTARIOS FAMILIAS:★★★★★"Excelente. Es lo que estaba buscando, ahora se donde estan mis hijas. ¡EXCELENTE APP!"- Soledad
★★★★★"Funciona de maravilla. No sé le puede pedir más. Interfaz sencilla, fácil de configurar, precisa, consumo de batería o datos inapreciable, asistencia rapidísima y profesional. Se acabaron esos cansinos mensajes de ¿dónde estás? Mil gracias, increíble que sea gratis. Bravo!!!"- Alejandro
★★★★★"Excelente. Muy buena app, la recomiendo" - Agoa
★★★★★"Exelente app. Inmejorable herramienta para localizar la familia en pocos minutos. Siga asi es perfecta"- Carlos
★★★★★"Excelente. Excelente. 25 estrellas lo recomiendo" - Rodrigo
Creemos que la tecnología puede conseguir un mundo más seguro para todos.• Estamos por las familias• Para ofrecer tranquilidad• Por los niños jugando felices• Estamos para que los adolescentes puedan salir con tranquilidad con sus amigos• Para que los padres no se preocupen de su familia• Estamos para mejorar la autonomía de nuestros hijos• Estamos para crear un mundo más seguro• Estamos para usted y tu familia
dondeEsta Family para localizar familia y ubicar hijos es una aplicación increíble para la seguridad de la familia. dondeEsta Family Localizar hijos te aporta tranquilidad porque te permite ubicar el teléfono de tus hijos en cualquier momento. Proteger a tus hijos nunca ha sido tan fácil.¿Dónde está mi hijo?¿Dónde está mi familia?
¿Preguntas? Escríbenos a info@dondeesta.com y responderemos en menos de 24h.
Localizador familiar. Localización familia. Geolocalizador familiar. Localizador hijos. Descargar donde esta family. donde esta. Seguridad familiar.

+
Afegir a Favorits

IESE

Educació

IESE Business School is widely recognized as one of Europe’s top international business schools. With this application you can access: - The latest news, videos and IESE social network channels. - Calendar of IESE. - Latest publications. - Information about the campus using augmented reality.

+
Afegir a Favorits

Sagrada Familia English

Art i cultura Educació Viatges i turisme

MAPParound an application to have an audio guide without charging with nothing more than your mobile. Our slogan: Have a SMARTPHONE? Have an AUDIOGUIDE, perfectly define the spirit of this applicationIn is version, we offer you a full tour of la Sagrada Familia in Barcelona, Catalunya most visited monument.The Sagrada Familia in Barcelona, apart from a cathedral, is also a worthy to admire from the point of view of architectural and cultural monument.It is audio guide, you will be completing more sights of the Catalan capital, to finish giving a complete audio guide.Is guide shows new aspects of the sagrada familia of Gaudí and helps the understanding of the monumentHoly Family.MAPParound una sol · licitud per tenir una guia d'àudio sense carregar amb res més que el seu mòbil. El nostre lema: té un telèfon intel ligent? Tens una audioguia, defineixen a la perfecció l'esperit d'aquesta aplicacióEn aquesta versió, li oferim un complet recorregut per la Sagrada Família de Barcelona, ​​Catalunya monument més visitat.La Sagrada Família de Barcelona, ​​a més d'una catedral, és també digne d'admirar des del punt de vista del monument arquitectònic i cultural.És la guia àudio, que va a completar més monuments de la capital català, per acabar donant una guia d'àudio complet.Està guia mostra nous aspectes de la Sagrada Família de Gaudí i ajuda a la comprensió del monumentSagrada Família.

+