• Filtrar apps per

Apps

PassWallet - Passbook + NFC

PassWallet - Passbook + NFC

Distribució de puntuació

Indispensable (1)

Bona (0)

Regular (0)

Anar a Google Play Veure codi QR

Collect all your Passbook (.pkpass files) tickets & coupons, from flight boarding passes to coffee shop loyalty cards in one easy to use application.Introduced in Apple´s iOS 6, Passbook´s PKPass file format will quickly become the de facto standard for mobile ticketing.
To import a Passbook pass, simply click on the link / attachment (as you would a PDF or image file) and select PassWallet. The Passbook pass is then stored in PassWallet.
Note, this application manages .pkpass files, and will not create passes from other links / webpages / document formats.
Backup of Passbook passes (and syncing between devices) possible via Dropbox or Google Drive.
Passbook passes can be redeemed via NFC using codeREADr (https://www.codereadr.com), Tap-Thru (http://spirals.co.jp) or other compatible readers.
PassWallet is now fully integrated with Renfe (http://www.renfe.com/) in Spain.
PassWallet works with Lufthansa (see http://atti.do/pw-lufthansa for details) and other airlines that offer .pkpass files as downloads / email attachments.
List of services in use with PassWallet here: https://www.facebook.com/notes/passwallet/passwallet-supported-sites/614638531917970
RENFE, entradas.com, airberlin, Lufthansa, Kinepolis, Cleartrip, Wizz Air, ticketea, Swiss International Air Lines, Nettbuss, Resorts World Manila, Hesta, Binter Canarias, Ticketfly, Virgin Australia, Рамблер, Walnut Passes & Germanwings
Developer documentation to support push updates and integrate with Android apps can be found here http://atti.do/pwdev
FAQ:
Full FAQ can be found here: https://www.facebook.com/notes/passwallet/passwallet-faq/546965562018601
Q) What does "Scan code" do?A) Apple introduced in iOS7 the concept of Passbook branded QR codes that contain the URL of a pass, allowing a user to quickly import a new pass. e.g. a coffee shop could have a QR code for a coupon for your next visit by the checkout. These are currently not widely available.
Q) A pkpass isn´t offered on a website / confirmation email when using an Android device, but is when using iOS. Why?A) Some companies currently block access to pkpass files for non-iOS users. If you could email the company in question (we think it´ll hold more weight coming from their customers) and CC passwallet@attidomobile.com we´ll do our best to follow it up.
Q) Will you be supporting Samsung Wallet?A) We will look into Samsung Wallet should it start being offered to consumers via websites, emails, etc.
Q) I click on a link to my ticket and PassWallet isn´t on the list of apps. Why?A) Is the link referring to a .pkpass file? If the list of apps are all web browsers (Chrome, Firefox, etc.) or PDF viewers (Adobe Reader, Amazon Kindle, etc.) you´ve probably got a ticket in the form of a web page or PDF.
Q) I´m seeing problems with PassWallet. What do I do?A) While we strive to test PassWallet on a good cross section of devices, we are currently compatible with 3,469 different Android devices, each running multiple versions of Android OS, with different network operator customisations. If every app developer tested on ALL of these, there´d be less than a hundred apps in Google Play! Please email passwallet@attidomobile.com with the details of the problem, including as much info as you can (device details, what you were doing, what else was running, etc.) and we´ll look into it.
...
"Passbook" & "iOS" are registered trademarks of Apple Inc."Samsung Wallet" is a registered trademark of Samsung Electronics Co. Ltd.Recull tota la teva llibreta d´estalvis (. Pkpass arxius) Butlletes i cupons, des l´embarcament del vol passa a les targetes de fidelitat cafeteria en una aplicació fàcil d´utilitzar.Introduït a Apple iOS 6, format d´arxiu PKPass del Passbook es convertirà ràpidament en l´estàndard de facto per a l´emissió de bitllets mòbil.
Per a importar un passi de cartilla, simplement feu clic a l´enllaç / arxiu adjunt (com ho faria amb un arxiu PDF o imatge) i seleccioneu PassWallet. La passada de cartilla s´emmagatzema en PassWallet.
Nota, aquesta aplicació gestiona. Pkpass arxius, i no crear passis d´altres enllaços formats / pàgines / documents.
Còpia de seguretat de la llibreta d´estalvis passa (i la sincronització entre dispositius) és possible a través de Dropbox o Google Drive.
Passis de llibreta de banc poden bescanviar a través de NFC mitjançant codeREADr (https://www.codereadr.com), Tap-Thru (http://spirals.co.jp) o altres lectors compatibles.
PassWallet està ara totalment integrat amb Renfe (http://www.renfe.com/) a Espanya.
PassWallet treballa amb Lufthansa (veure http://atti.do/pw-lufthansa per a més detalls) i altres companyies aèries que ofereixen. Pkpass arxius com adjunts de descàrregues / email.
Llista dels serveis en l´ús amb PassWallet aquí: https://www.facebook.com/notes/passwallet/passwallet-supported-sites/614638531917970
RENFE, entradas.com, airberlin, Lufthansa, Kinepolis, Cleartrip, Wizz Air, ticketea, Swiss International Air Lines, Nettbuss, Resorts World Manila, Hesta, Binter Canàries, Ticketfly, Virgin Austràlia, Рамблер, Walnut passades i Germanwings
Documentació Desenvolupadors per donar suport canvis d´empenta i s´integren amb aplicacions Android es pot trobar aquí http://atti.do/pwdev
Preguntes freqüents:
FAQ complet es pot trobar aquí: https://www.facebook.com/notes/passwallet/passwallet-faq/546965562018601
Q) Què significa "Escanejar codi" fer?A) Apple va presentar en iOS7 el concepte de codis QR cartilla de marca que contenen la URL d´un passi, el que permet a l´usuari importar ràpidament un nou passi. per exemple una botiga de cafè podria tenir un codi QR per a un cupó per a la seva pròxima visita a la caixa. Aquests actualment no estan àmpliament disponibles.
Q) A pkpass no s´ofereix en un mail per Internet / confirmació quan s´utilitza un dispositiu amb Android, però és quan s´usa iOS. Per què?A) Hi ha empreses que actualment bloquegen l´accés a pkpass arxius per a usuaris no-IOS. Si poguessis enviar per correu electrònic l´empresa en qüestió (que pensem que aguantarà més pes procedent dels seus clients) i passwallet@attidomobile.com CC que farem el nostre millor esforç per donar-li seguiment.
Q) ¿Va a estar recolzant Samsung cartera?A) Anem a veure en Samsung Moneder hauria de començar a ser oferts als consumidors a través de pàgines web, correus electrònics, etc
Q) que faci clic a un enllaç al meu bitllet i PassWallet no està a la llista d´aplicacions. Per què?A) És l´enllaç de referència en un arxiu pkpass.? Si la llista d´aplicacions són tots els navegadors (Chrome, Firefox, etc) o visors de PDF (Adobe Reader, Amazon Kindle, etc) el que has rebre una multa en forma d´una pàgina web o PDF.
Q) que estic veient problemes amb PassWallet. Què faig?A) Si bé ens esforcem per posar a prova PassWallet en una bona secció transversal dels dispositius, que són compatibles actualment amb 3.469 dispositius Android diferents, cadascun executant múltiples versions del sistema operatiu Android, amb diferents personalitzacions de l´operador de xarxa. Si tots els desenvolupadors d´aplicacions a prova de tot això, no hi hauria menys d´un centenar d´aplicacions a Google Play! Envieu un correu electrònic passwallet@attidomobile.com amb els detalls del problema, incloent tanta informació com sigui possible (els detalls del dispositiu, el que estaven fent, què més s´estava executant, etc) i anem a veure-hi.
...
"Llibreta d´estalvis" i "iOS" són marques registrades d´Apple Inc"Samsung Wallet" és una marca comercial registrada de Samsung Electronics Co Ltd
.

Versió gratuïta