• Filtrar apps per

Apps

CryptApp

CryptApp

Distribució de puntuació

Indispensable (0)

Bona (1)

Regular (0)

Anar a Google Play Veure codi QR

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ This version was outdated, download the new version with all the improvements.    Download on Google Play:      - Name: "Secret Messages CryptApp"      - Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=flyjam.CryptApp      - Developer: FlyJam+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++CryptApp is a free tool that encrypts (number) of your messages and files, so that you can securely share in various ways (WhatsApp, Line, Google Drive, Dropbox, ...) so that only those who know the key can retrieve your messages and secret files. CryptApp is very easy to use, and uses encryption algorithms such as AES encryption insurance (known as High Security), in addition to the "Quick Guide" will help you get the most from CryptApp in minutes, to perform tasks such as: - Encryption / Decryption Text quick to send WhatsApp, Line, email ...- Selection and grouping of files (photos, videos, songs, folders, ...) to be attached and generate your encrypted file with the message and the files you want to protect.- Hiding your messages and encrypted files using steganography within a photo, video or song.- Sending your encrypted files through Bluetooth, WhatsApp, Line, Google Drive, Dropbox, ... CryptApp features: - Quick Tutorial.- Friendly and intuitive interface.- Encryption / Decryption quick text for sending email, whatsapp, line ... (Standard UTF-8)- Select Encryption Algorithm (AES, DES, TripleDES, Blowfish)- Navigate Photo Galleries, Video, Music, SDCard card to select files and folders to Attach.- Encapsulation, compression and encryption of text and file attachments.- Hiding encrypted files within an image, video, or song. (Steganography)- Send your files by Bluetooth, Google Drive, Dropbox ... so you can share your files encrypted with anyone you like.- Quick action buttons, such as copy and paste text to the clipboard, encrypt / decrypt text fast.- Encapsulation and encritación of your files and folders compatible with the App XplorApp.- Support multiple languages ​​Spanish, English, French, Italian, German, Portuguese .... With option to change language. The resulting files potting (encryption), compression and encryption will be saved on the SD card of your device, in the folder named CryptApp. Web: www.flyjam.es PLEASE DO NOT EVIL APPLICATION SETTINGS WITHOUT PRIOR CONTACT ME TO REPORT AN ERROR. If you value you send BUT NOT REPORT ERROR, CAN NOT FIX IT. AN ASSESSMENT OF TYPE "no work, no avail" NOT HELPFUL FOR ALL OTHER USERS OR TO THE DEVELOPER.The understanding :) keywords:Encrypt, compress, encapsulate, cipher, code, send, message encryption, steganography, hide, insert into image, insert video, insert into song, insert into file, key, password, security, privacy, sensitive files, protect, confidential, secret . Supported with Android devices with version 2.1 and above.+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   Aquesta versió era antiquat, descarregar la nova versió amb totes les millores.Descàrrega a Google Play:- Nom: "Secret Messages CryptApp"- Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=flyjam.CryptApp- Desenvolupador: FlyJam+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +CryptApp és una eina gratuïta que xifra (nombre) dels missatges i arxius, de manera que es pot compartir amb seguretat en diverses maneres (WhatsApp, línia, Google Drive, Dropbox, ...) de manera que només els que coneixen la clau pot recuperar la seva missatges i arxius secrets. CryptApp és molt fàcil d'usar, i utilitza algoritmes de xifrat com l'assegurança d'encriptació AES (conegut com d'alta seguretat), a més de la "Guia ràpida" l'ajudarà a obtenir el màxim profit de CryptApp en minuts, per realitzar tasques com ara: - Xifrat / desxifrat de text ràpid per enviar WhatsApp, línia, correu electrònic ...- Selecció i agrupació d'arxius (fotos, vídeos, cançons, carpetes, ...) que s'adjunta i generar l'arxiu encriptat amb el missatge i els fitxers que voleu protegir.- Com amagar els missatges i arxius xifrats usant esteganografia dins d'una foto, un vídeo o una cançó.- L'enviament dels arxius xifrats a través de Bluetooth, WhatsApp, línia, Google Drive, Dropbox, ... CryptApp característiques: - Tutorial ràpid.- Friendly i una interfície intuïtiva.- Xifrat / desxifrat de text ràpid per a l'enviament de correu electrònic, WhatsApp, línia ... (estàndard UTF-8)- Seleccioneu l'algorisme de xifrat (AES, DES, TripleDES, Blowfish)- Navegar Galeries de fotos, Videos, Música, targeta sdcard per seleccionar els arxius i carpetes que voleu adjuntar.- L'encapsulació, la compressió i el xifrat de text i arxius adjunts.- Ocultació d'arxius xifrats dins d'una imatge, un vídeo o cançó. (Esteganografía)- Enviar arxius per Bluetooth, Google Drive, Dropbox ... perquè puguis compartir els teus arxius xifrats amb qui tu vulguis.- Botons d'acció ràpida, com copiar i enganxar text en el portapapers, xifrar / desxifrar ràpida de text.- Encapsulació i encritación dels seus arxius i carpetes compatibles amb l'App XplorApp.- Suport de múltiples idiomes espanyol, anglès, francès, italià, alemany, portuguès .... Amb l'opció per canviar l'idioma. Els arxius resultants encapsulament (xifrat), la compressió i el xifrat es guardaran a la targeta SD del seu dispositiu, a la carpeta anomenada CryptApp. Web: www.flyjam.es PER FAVOR NO CONFIGURACIÓ DE L'APLICACIÓ DEL MAL SENSE CONTACTE ABANS EM informar d'un error. Si vostè valora envia però no informe d'errors, no es pot arreglar. UNA AVALUACIÓ DE TIPUS "no hi ha feina, sense cap resultat" no és útil per a tots els altres usuaris o als desenvolupadors.La comprensió :) paraules clau:Encriptar, comprimir, encapsular, xifra, codi, envieu, xifrat de missatges, esteganografia, amagar, inserir en la imatge, inserir vídeo, inserir en cançó, inserir en arxiu, clau, contrasenya, seguretat, privacitat, arxius sensibles, protegir, confidencial, secret . Recolzat amb dispositius Android amb la versió 2.1 i superiors. .

Versió gratuïta