• Filtrar apps per

Apps

Barcelona Design Tour

Barcelona Design Tour

Distribució de puntuació

Indispensable (0)

Bona (1)

Regular (1)

Anar a Google Play Veure codi QR

Barcelona is world famous as a city that emanates culture, creativity, art, music,trends and design, elements that combine and interact to trace the particular style ofan international brand.In the last 25 years, the city has become one of the favourite bases of operation forarchitects, designers, photographers, illustrators and creative professionals from all overthe world. Adding to the talent already in place, as well as the legacy of universal artists such as Gaudí, Miró, Tàpies and Brossa - to name but a few - these artistic professionalshave turned design into one of Barcelona's signs of identity. Barcelona Design Tour submerges us in Barcelona’s design culture and offers us agroup of actors who make up the city’s design sector. This map concentrates the mainentities, premises, schools, hotels, bars, restaurants, fashion shops and bookstores, aswell as other important locations that can help you to understand why Barcelona hasbecome one of the design capitals of the world. Text: Renart Edicions Montserrat GustàDesign: bildi grafiks - bildi.netDevelopment: Whads | Accent - whads.com Itinerarium- itinerarium.catBarcelona és mundialment coneguda com una ciutat que emana cultura, creativitat, art, música,tendències i disseny, elements que es combinen i interaccionen per traçar l'estil particular d'una marca internacional.En els últims 25 anys, la ciutat s'ha convertit en una de les bases preferides operació perarquitectes, dissenyadors, fotògrafs, il · lustradors i professionals creatius de totel món. Sumats al talent ja existent, com també l'herència d'artistes universals com ara Gaudí, Miró, Tàpies i Brossa - per nomenar uns pocs - que aquests professionals artísticshan fet del disseny un dels signes d'identitat de Barcelona. De Barcelona Design Tour ens submergeix en la cultura del disseny a Barcelona i ens ofereix unagrup d'actors que formen el sector disseny de la ciutat. Aquest mapa es concentra la principalentitats locals, escoles, hotels, bars, restaurants, botigues de moda i llibreries, comaixí com altres llocs importants que poden ajudar a entendre per què Barcelona téconvertit en una de les capitals del disseny del món. Text:  Edicions Renart  Montserrat AgradaDisseny:  Bildi Grafiks - bildi.netDesenvolupament:  Whads | Accent - whads.com  Itinerarium-itinerarium.cat .

Versió gratuïta